Балистик Сел достави специализирана софтуерна система за управление на ресурсите в Унитрафад ООД

^C5261263CA847453D026119BC9CFFCDB31EC64F0D77618E12A^pimgpsh_fullsize_distr
Балистик Сел успешно достави и внедри специализирана софтуерна система за управление на ресурсите /ERP-система/ в рамките на проект №BG16RFOP002-0461-C01 „Развитие на управленския капацитет на „Унитрафад“ ООД чрез въвеждане на ERP система за управление на ресурсите“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.
В рамките на сключения договор между „Унитрафад“ ООД и „Балистик Сел“ ЕООД експертите ни извършиха бизнес анализ на процесите на дружеството, в резултат на което бяха определени възможните области за подобрение, както и изискванията на които трябва софтуерната ERP система да отговаря.
„Унитрафад“ ООД има дългогодишен опит в производството на различни по вид и предназначение трансформатори. Продукцията им се използва широко в електротехниката, машиностроенето и електрониката. Производствените технологии позволяват изработване на трансформатори от 2VA до 100 kVA, отговарящи на изискванията на стандарт EN 61558. Фирмата произвежда монофазни трансформатори с мантиен, ядрен и тороидален тип сърцевини, трифазни трансформатори, монофазни и трифазни дросели, трифазни реактори, трансформатори за заваряване, плазмено рязане и високоволтови трансформатори за ТВЧ уредби.
Внедряването на ERP-системата в Унитрафад ООД допринася за подобряване на управлението на предприятието, оптимизирането и подобряване на взаимоотношенията с клиентите и доставчиците му.
Чрез ERP-системата, дружеството постигна ефективна организация на цялостната дейност, в резултат на което се предлагат продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

Comments are closed