Проекти в изпълнение

Проекти в изпълнение

Във връзка с изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1244-C01 Нови технологии за подобряване конкурентоспособността на Балистик сел ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ Балистик сел ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет Доставка на ДМА и ДНА:
Обособена позиция 1-Доставка на Блейд сървъри 3 бр.
Обособена позиция 2-Доставка на Специализиран софтуер – електронни мултимедийни помагала за 10 дисциплини.


Във връзка с изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1244-C01 Нови технологии за подобряване конкурентоспособността на Балистик сел ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ Балистик сел ЕООД обявява решение за избор на изпълнител по процедура избор с публична покана с предмет Доставка на ДМА и ДНА:


На основание Постановление № 160 на МС от 2016 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ…


На основание Постановление № 160 на МС от 2016 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ…


Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1244-C01 „Нови технологии за подобряване конкурентоспособността на Балистик сел ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.


Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1244-C01 Нови технологии за подобряване конкурентоспособността на Балистик сел ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.


Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG16RFOP002-2.001-1244-C01 Нови технологии за подобряване конкурентоспособността на Балистик сел ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.


Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1244-C01 Нови технологии за подобряване конкурентоспособността на Балистик сел ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.


Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1244-C01 Нови технологии за подобряване конкурентоспособността на Балистик сел ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.


Балистик сел ЕООД, успешно приключи изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1244-C01 Нови технологии за подобряване конкурентоспособността на Балистик сел ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.